13 maja

Pismo adw. Wolańskiej z 27.04.2012

Kancelaria Adwokacka

80- 279 Gdańsk- Wrzeszcz, uL Kmieca 21, Tel. 341- 79- 39

Gdańsk dnia 27 kwietnia 2012r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Wydział XV Cywilny

Gdańsk ul. Nowe Ogrody 30/34

W sprawie Sygn.akt.XV C 54/12

Z powództwa Lecha Wałęsy p-ko Krzysztofowi Wyszkowskiemu

Pismo procesowe

Jako pełnomocnik procesowy powoda, w odpowiedzi na doręczone mi przez Sąd pismo procesowe pozwanego z dnia 3 kwietnia 2012r. wnoszę:

1/ o oddalenie wzgl. odrzucenie wniosku pozwanego-o zawieszenie postępowania w

Niniejszym procesie / p.1. wniosku/

2/ o oddalenie wszystkich wniosków dowodowych powołanych w w/wym. piśmie w

p 2 i 3.

3/ o wydanie i ogłoszenie wyroku zgodnie z wnioskami pozwu Uzasadnienie

Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie nie znajduje uzasadnienia w przepisach obowiązującego prawa, albowiem w sprawie między tymi samymi stronami oraz identycznego meritum sprawy / obie wypowiedzi pozwanego o rzekomej współpracy powoda z SB/ obowiązuje wszystkich prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sygn.I ACA 1520/10 z dnia 24 marca 2011r., któremu nadano klauzulę prawomocności i wykonalności.

Dopóki ten Wyrok Sądu Apelacyjnego ma moc prawomocności- stanowi on dla niniejszej orzeczenie wiążące tak strony jak i Sądy - art. 365 parl i 366 Kpc- „ res iudicata"- co do tego , co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia.

Pozwany K.Wyszkowski wbrew obowiązującemu prawu nie respektuje prawomocnego Wyroku Sądu Apelacyjnego, nie wykonuje go od ponad roku, pomimo wszczętego przez powoda w listopadzie 2011r. postępowania egzekucyjnego, a wcześniej wzywania do dobrowolnego wykonania wyroku, tym samym pozwany lekceważy obowiązujące prawo i obecnie domaga się od Sądu złamania tego prawa - na swoje życzenie.

Sam pozwany w p.1. wniosku pisze o identyczności obu spraw w zakresie treści jego wypowiedzi. Nadto na str. 10 swojego pisma / w zakończeniu/ powołuje się na orzecznictwo sądowe i utrwalony pogląd, że moc wiążąca orzeczenia odnosi się tylko do treści jego sentencji, a nie uzasadnienia , o co właśnie w Nin. sprawie

chodzi, gdyż jak wyżej napisałam, odnośnie tegoż meritum sprawy - orzeczenie

jest prawomocne i wiążące wszystkie Sądy i strony Nin. procesu

Trudno więc zrozumieć tok rozumowania pozwanego, wzgl. brak jakiegokolwiek

doświadczenia prawniczego, pomimo korzystania do niedawna z pomocy kilku

adwokatów.

2/ wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanego o przesłuchanie kilkudziesięciu świadków oraz przeprowadzenie dowodu z powołanych dokumentów są nietrafne i bezpodstawne , wobec całkowitego i ostatecznego wyjaśnienia sprawy jak wyżej wskazano przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w prawomocnym Wyroku i jego obszernym- wyjaśniającym wszystkie problemy - uzasadnieniu.

Zdaniem pełnomocnika powoda wnioski te są na obecnym etapie procesu

niedopuszczalne z mocy cytowanych już wyżej przepisów 365par.l i 366 Kpc.

3/ w tej oczywistej zdaniem pełnomocnika powoda sytuacji, podtrzymuję wnioski

Zgłoszone na wstępie praz wnoszę o zamkniecie postępowania i wydanie wyroku

zgodnie z wnioskiem pozwu.

Zał. dowód wysłania pisma

Na adres pozwanego

W górę